Ви є тут

ІНФРАСТРУКТУРА АГРАРНОГО РИНКУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Здійснено аналіз нинішнього стану інфраструктури вітчизняного аграрного ринку.  
Доведено,  що  інфраструктура  аграрного  ринку  в  Україні,  перебуваючи  уже  тривалий  час  в  стадії  становлення, 
практично  не  виконує  покладених  на  неї  функцій  щодо  створення  стабільних  умов  для  забезпечення 
сільськогосподарських товаровиробників виробничими ресурсами та реалізації виробленої продукції. Все це призводить 
до значних  витрат виробників, переробників і споживачів, втрат державного та місцевих бюджетів.  
Обґрунтована  необхідність  докорінної  зміни  підходів  до  формування  інфраструктури  аграрного  ринку,  що    має 
здійснюватися  за  умови  синхронного  розвитку  її  складових:  маркетингової,  фінансово-кредитної,  інформаційно-
консультаційної, логістичної, організаційної.  Державна аграрна політика має сприяти  вирішенню цих завдань і бути 
спрямованою  на  формування  оптових  ринків  аграрної  продукції  та  матеріально-технічних  ресурсів;  формування 
нормативно-правової  бази  для  запровадження  ф’ючерсної  торгівлі  та  вдосконалення  системи  складських  свідоцтв  на 
ринку зерна; забезпечення розвитку мережі агроторгових домів у формі маркетингових кооперативів. 
Ключові слова: інфраструктура, торгові біржі, оптові ринки, елеватори, логістика, інформаційно-консультативні центри. 

1.  Молдаван Л. Роль організації ринку у формуванні сприятливого конкурентного середовища в аграрному секторі/ 
Л. Молдаван // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2014. – №1 (28).– С.200–210.  
2.  Боровик  Т.В.  Сучасний  стан  та  перспективи  розвитку  аграрних  бірж  в  Україні  /  Т.В.  Боровик  //  Вісник 
Полтавської державної аграрної академії.– 2012.– Випуск 2 (5). Том 3.– С. 52–58. 
3. Головачова О. С. Проблеми та перспективи розвитку інфраструктури аграрного ринку України / О. С. Головачова 
// Бізнес Інформ. – 2013. – №5 – C. 178–183. 
4. Шубравська, О. В. Оптові ринки сільськогосподарської продукції: європейський досвід та українські перспективи 
/ О. В. Шубравська, Н. А. Ринденко // Економіка України: науковий журнал. – 2012. – № 8. – С. 77–86. 
5. http://www.business.ua/articles/infrastructure/Opt_tіkaє–58025. 
6. Старіков О. Ю. Рівень розвитку інфраструктури аграрного ринку як чинник формування агрохолдингів/О. Ю. Старіков // 
Формування  ринкової  економіки.  Спеціальний  випуск.  У  2–х  частинах.  Організаційно–правові  форми  агропромислових 
формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій. Частина 1. –К.:КНЕУ, 2011.–С.360–367. 

ДолученняРозмір
PDF icon sokolska.pdf (51)316.37 КБ