Ви є тут

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ЯК ФОРМА МЕРЕЖЕВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ НАСІННИЦТВА ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

У статті показано, що насінництво є основою сільського господарства і однією з головних галузей, що забезпечують стабільне виробництво продуктів харчування. Наразі галузь виявилася не готовою до функціонування в нових рин-кових умовах, що включають в себе конкуренцію товаровиробників, вільне ціноутворення, вибір процесу виробництва, вибір партнерів, відповідальність за результати своєї діяльності тощо. Насінницька галузь не реалізує повною мірою свій потенціал і вимагає нових підходів щодо її організації. Тому на сьогодні формується нова система організації овочевого насінництва, яка потребує сучасного механізму формування структури виробництва та реалізації насіння. Застосування мережевої організації суб'єктів насінництва та використання на її базі методів електронної комерції пропонуються як інструмент ефективної діяльності насінницьких господарств.

Ключові слова: насіння овочів, реструктуризація, міжфірмові зв’язки, мережева форма організації, електронна комерція.

  1. Вахрушева Н.П. Инновационный курс семеноводства: опыт стран СНГ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/econ/2011_207/N207p092-095.pdf (0)
  2. Пілотний проект НААН, ІОБ «Овочі України–2020». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua.
  3. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: монографія / В.Г. Андрій-чук. – Вид. 2-ге, без змін. – К .: КНЕУ, 2006. – 292 с.
  4. Коваль В.В. Інноваційна форма взаємодії учасників інфокомунікаційного кластеру як основа модернізації регіональної економічної системи / В.В.Коваль. – Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – № 2 – 2012.
  5. Бандурин В.В. Туристические транснациональные корпорации: модели, структура, экономическая эффективность / В.В. Бандурин, Д.С. Ушаков; Под. ред. В.В. Бандурина. – М.: Граница, 2007 – 368 с.
ДолученняРозмір
PDF icon savchuk11106-2013.pdf (61)336.18 КБ