Ви є тут

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Встановлено, що матеріально-технічне забезпечення процесу виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах є важливим резервом підвищення економічної стійкості на основі створення високотехнологічної й енергоефективної системи ведення виробництва. Окреслено напрями інноваційного забезпечення технологічних процесів у молочному скотарстві: заготівлі кормів; утримання і годівлі тварин; створення ферм із теплоутилізацією відходів, механізованою годівлею, доїнням, видаленням продуктів життєдіяльності (роботизовані ферми); комп’ютеризація процесів обліку молочної продуктивності та прогнозу генетичної цінності тварин; контролю якості молока за допомогою електронних засобів з метою тестування вмісту жиру та білка у молоці; систем охолодження і зберігання надоєного молока.
Доведено, що витрати енергоресурсів у молочному скотарстві залежать від численних чинників, зокрема способів утримання сільськогосподарських тварин та їх продуктивності, рівня механізації й автоматизації технологічних процесів на фермі та ін. Встановлено, що при визначенні енергетичних витрат враховуються витрати енергії лише на окремі, найчастіше кінцеві, технологічні операції, внаслідок чого оцінка ефективності виробництва молока є неповною, що не дозволяє об’єктивно визначати ефективність технологічних рішень.
Обґрунтовано, що зниження затрат енергії при виробництві молока можливе не лише на основі технічного переозброєння обладнання, реконструкції та заміни на нове, але й на основі формування раціональної споживчої поведінки та розроблення обґрунтованої політики управління використанням енергетичних ресурсів на всіх етапах виробництва продукції молочного скотарства.
Запропоновано створювати у сільськогосподарських підприємствах відповідний підрозділ щодо забезпечення енергоефективності та призначення керівника, енергоменеджера. Висвітлено, що відповідальність керівника має бути чітко регламентованою та контрольованою з боку власників бізнесу щодо виконання всіх вимог енергозбереження, результатом яких має стати зниження споживання енергоресурсів. Доведено, що зниження енерговитрат за виробництва молока досягається на основі забезпечення мікроклімату шляхом утилізації тепла, що є в повітрі та видаляється із приміщення.
Ключові слова: молочне скотарство, сільськогосподарське підприємство, енергоефективність, енергоресурси, енергоменеджмент.
doi: 10.33245/2310-9262-2019-148-1-65-75
 

© Радько В.І., 2019.
 1. Стребков Д. С., Тихомиров А. В. Направления повышения энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов в животноводстве. Научные труды. Подольск: ГНУ ВНИИМЖ, 2010. Т.21. Ч. 1. С. 46–53.
 2. Морозов Н. М. Основные направления повышения энергоэффективности и энергосбережения в животноводстве. Труды 7-й Междунар. науч.-техн. конф. 2010 год. Ч.1 : Проблемы энергообеспечения и энергосбережения. Москва : ГНУ ВИЭСХ, 2010. С. 40–49.
 3. Морозов Н. М. Эффективность и качество продукции животноводства. Научные труды Ч.1 : Машинно-технологическое обеспеч. животноводства – проблемы эффективности и качества. Подольск: ГНУ ВНИИМЖ, 2010. Т.21. С. 22–41.
 4. Артюшин А. А., Свентицкий И. И., Дубровин А. В. Биоэнергетическое начало высокоэффективных «точных» технологий животноводства. Труды 5-й Междунар. науч.-техн. конф. Ч.3. Энергосберегающие технологии в животноводстве и стационарной энергетике. Москва: ГНУ ВИЭСХ, 2006. С. 10–17.
 5. Скоркин В. К. Технологическая модернизация молочного скотоводства – состояние, направления развития. Научные труды. Ч.2 : Машинно-технологическое обеспеч. животноводства – проблемы эффективности и качества. Подольск: ГНУ ВНИИМЖ, 2010. Т.21. С. 9–22.
 6. Самарин Н. Г. Энергосберегающая технология формирования микроклимата в животноводческих помещениях. Научные труды. Ч.2 Машинно-технологическое обеспеч. животноводства – проблемы эффективности и качества. Подольск: ГНУ ВНИИМЖ, 2010. Т.21. С. 216–223.
 7. Корчемний М., Федорейко В., Щербань В. Енергозбереження в агропромисловому комплексі. Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. 984 с.
 8. Грачова Л.И., Брагинец Н.В., Брагинец А.Н., Брагинец С.Н. Повышение эффективности использования нетрадиционных источников энергии в животноводческом комплексе страны. ЛНАУ. Луганск, «Элтон-2», 2008. 653 с.
 9. Effect of nutrition on reproductive efficiency of dairy animals./ I.Fahar et al. Medycyna weterynaryjna, 2018. Vol. 74(1). DOI:http://doi10.21521/mw.6025.
 10. Jennings J.S., Meyer B.E., Guiroy P.J., Andy Cole N. Energy costs off eeding excess protein from corn-basedby-productsto finishing cattle. Journal of Animal Science, 2018. Vol. 96. Issue 2. P. 653‒669. DOI: http://doi10.1093/jas/sky021.
 11. Caetano M.Т., Wilkes M.J., Pitchford W.S., Lee S.J. Energy relations in cattle can be quantified using open-circuit gas-quantification systems. Animal Production Science, 2018. Vol. 58. Issue 10. P. 1807‒1813. DOI:http://doi10.1071/AN16745.
 12. Ross S.A., Topp C.F., Ennos R.A., Chagunda M.G. Relative emissions intensity of dairy production systems: Employing different functional units in life-cycle assessment. Animal, 2017. Vol. 11. Issue 8. P. 1381‒1388. DOI:http://doi 10.1017/S1751731117000052.
 13. The Relationship of Dairy Farm Eco-Efficiency with Intensification and Self-Sufficiency. Evidence from the French Dairy Sector Using Life Cycle Analysis, Data Envelopment Analysis and Partial Least Squares Structural Equation Modelling./ A. Soteriades et al. PLoSONE, 2016. Vol. 11, Issue 11. DOI: http://doi10.1371/journal.pone.0166445.
 14. Castelao Caruana M.E. Organizational and economic modeling of an anaerobic digestion system to treat cattle manure and produce electrical energy in Argentina's feedlot sector. Journal of Cleaner Production, 2019. Vol. 208.
  P. 1613‒1621. DOI: http://doi 10.1016/j.jclepro.2018.10.133.
 15. Studies on electrical energy consumption of an automatic feeding system in dairy cattle farming./ R. Oberschätzl-Kopp et al. ASABE Annual International Meeting. Cobo Center Detroit. United States, 2018. DOI: http://doi10.13031/aim.20180056.
 16. Drivers of grazing lives tock efficiency: How physiology, metabolism, experience and adaptability influence productivity/ J.T. Mulliniks et al. Journal of Animal Science, 2016. Vol. 94. P. 111‒119. DOI: http://doi10.2527/jas.2015-071.
 17. Мишуров Н. П., Кузьмина Т. Н. Энергосберегающее оборудование для обеспечения микроклимата в животноводческих помещениях : аналит. обзор Минсельхоз России. Москва: ФГНУ «Росинформагротех», 2004. 96 с.
 18. Опыт реконструкции и технологической модернизации молочных ферм Минсельхоз России / под науч. ред. Л. П. Кормановского и Ю. А. Цоя. Москва : ФГНУ «Росинформагротех», 2010. 192 с.
 19. Краткий справочник консультанта / под редакцией доктора с.-х. наук А. Тёвса. изд. 3-е перераб. и дополн. Мекенхайм: Изд-во «DCM Druck Center Meckeheim GmbH», 2010. 159 с.
 20. Schultz E. Fortschrifte Fiertisiologie. Tierernah-rung, 1974. 4. Р. 1–70.
ДолученняРозмір
PDF icon radko_v._1-2019.pdf (60)8.73 МБ