Ви є тут

BIG DATA – НОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФЕНОМЕН ЦИФРОВОЇ ЕПОХИ

Досліджено зміст та взаємозв’язки понять «дані», «інформація», «знання» в рамках концепції інформаційної ієрархії DIKW та згідно з термінологічним стандартом ISO/IEC 2382:2015. На найвищому рівні узагальнення розкрито сутність даних як зареєстрованих сигналів. Проаналізовано існуючі підходи до тлумачення поняття інформації; значення контексту та необхідність застосування відповідних методів оброблення даних для перетворення їх в інформацію. Розглянуто поділ отриманої з даних інформації на аналогову та цифрову.

Охарактеризовано сутність Big Data як різновиду даних, що виник внаслідок розвитку комп’ютерних технологій. Розглянуто основні особливості (3V) великих даних: їх обсяг (volume), швидкість (velocity) та різноманітність (variety). Окреслено потенціал інтелектуального аналізу даних (Data Mining) як засобу отримання прихованих знань зі структурованих та неструктурованих масивів великих даних.

Ключові слова: дані, інформація, знання, DIKW, Big Data, Data Mining, неструктурована інформація.

 1. Sholle D. What is Information? The Flow of Bits and the Control of Chaos / D.Sholle // Democracy and new media. – Cambridge, Mass.: MIT Press. – 2003. – p. 343–364. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://web.mit.edu/comm-forum/papers/sholle.html.
 2. Ackoff R. L. From Data to Wisdom / R. L. Ackoff // Journal of Applies Systems Analysis. – Vol. 16. – 1989. – p. 3–9.
 3. DIKW [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енцикл. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/DIKW. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 05.09.2016.
 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
 5. Іванов В. Г. Основи інформатики та обчислювальної техніки: підруч. / В. Г. Іванов, В. В. Карасюк, М. В. Гвозденко; за заг. ред. В. Г. Іванова. – Х.: Право, 2015. – 312 с.
 6. Ковтун Н. В. Теорія статистики: підруч. / Н. В. Ковтун. – К.: Знання, 2012. – 399 с.
 7. ISO/IEC 2382:2015 «Information technology – Vocabulary» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:2382:ed-1:v1:en.
 8. Закон України «Про державну статистику» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 43, ст. 608. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2614-12.
 9. Донец Л. И. Управление знаниями в контексте инновационного развития предприятия / Л. И. Донец // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2012. – Вип. 1. – Т. 1. – С. 292–296.
 10. Information [Електронний ресурс] // Stanford Encyclopedia of Philosophy. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://plato.stanford.edu/entries/information. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 05.09.2016.
 11. Wiener N. Cybernetics: Or the Control and Communication in the Animal and the Machine. 2nd ed. / N. Wiener. – Cambridge, MA: MIT Press. – 1965. – 212 p.
 12. Винер Н. Кибернетика и общество / Н. Винер. – М.: Издательство иностранной литературы, 1958. – 199 с.
 13. Информация [Електронний ресурс] // Энциклопедия физики и техники. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://femto.com.ua/articles/part_1/1406.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 05.09.2016.
 14. Big Data [Електронний ресурс] // Google Trends. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www. google. com.ua/trends/explore?date=all&q=big%20data. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 05.09.2016.
 15. Big Data [Електронний ресурс] // Оxford dictionaries. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/big-data. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 05.09.2016.
 16. Laney D. 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity- and-Variety.pdf.
 17. Майер-Шенбергер В. Большие данные. Революция, которая изменит то, как мы живем, работаем и мыслим / Виктор Майер-Шенбергер, Кеннет Кукьер. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 240 с.
 18. Алексеев М. Big Data-революция в области хранения и обработки данных. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.slideshare.net/mikhailalekseev71/big-data-40258380?qid=0b867437-14f5-4631-868a-788191c5954b&v= &b=&from_search=6.
 19. «Третья волна»: многоцентровое исследование по аналитике Big Data Академического партнерства ЕМС в России и СНГ / О.Ю. Колесниченко, Г.Н.Смородин, И.В.Ильин и др. // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2015. – № 5. – С. 21–41.
 20. Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining, Text Mining, OLAP / А. А. Барсегян, М. С. Куприянов, В. В. Степаненко, И. И. Холод. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 384 с.
ДолученняРозмір
PDF icon zadorozhna_1-2_2016.pdf (58)386.21 КБ