Ви є тут

АДАПТАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ДО РИЗИКІВ ТА ЗАГРОЗ, ВИКЛИКАНИХ ДЕСТРУКТИВНИМ ВПЛИВОМ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗМІНОЮ КЛІМАТУ

Досліджено  вплив  сільськогосподарського  виробництва  та  погодно-кліматичних  умов  на  складові  компоненти 
загального  еколого-економічного  ресурсу.  Встановлена  стійка  тенденція  до  збільшення  деструктивного  впливу 
сільськогосподарського виробництва на природне середовище. Зменшуються запаси гумусу, безповоротно виносяться 
поживні речовини, відбувається підкислення, засолювання та деградація ґрунтів.  
Аналіз  ризиків  та  загроз,  які  постали  перед  вітчизняним  сільським  господарством  спонукає  на  необхідність 
розробки адаптивних заходів для їх попередження та усунення. Основою адаптивної системи може слугувати визнана в 
світі концепція «climate-smart agriculture» (CSA), спрямована на мінімізацію ризиків ведення сільського господарства, 
викликаних зміною клімату та монокультуризацією, яка, по суті, є новим підходом до ведення сільського господарства, 
управління станом земельних ресурсів, зокрема родючістю ґрунтів до оптимізації структури і спеціалізації сільського 
господарства;  структури  сільськогосподарських  угідь;  до  зменшення  посівної  площі  грунтовиснажливих  культур  у 
структурі посівів та до поліпшення методів обробітку ґрунту. 
Ключові слова:  деградація ґрунтів, гумус, ерозія, зміна клімату, ризики, «climate-smart agriculture», оптимізація, 
рекультивація земель. 

1. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року: проект [Електрон. ресурс]. – 
Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/7644. 
2. European Environment Agency [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.eea.europa.eu. 
3. Зубец М. В. Эрозия грунтов – угроза их плодородию: научное издание / М. В. Зубец // Грунтознавство : науковий 
журнал. – 2008. – Т. 9. – №1. – С. 5–8.  
4. Лисак О. І. Проблеми екологізації сільськогосподарського виробництва / О. І. Лисак // Збірник наукових праць 
Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 1(2). – С. 188–194. 
5. Державний комітет статистики України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 
6. Національна доповідь про стан родючості ґрунтів україни про стан родючості ґрунтів України / Присяжнюк М.В., 
Мельник С.І., Жилкін В.А. та ін. – Київ, 2010. – 113 с. 

7.  Державне  агентство  земельних  ресурсів  України.  Землеустрій  та  охорона  земель  [Електрон.  ресурс].  –  Режим 
доступу : http://land.gov.ua/. 
8. Глобальна зміна клімату – сучасні погляди та тенденції [Електрон. ресурс] / Український гідрометеорологічний 
центр – Режим доступу: http://meteo.gov.ua/ua/33837. 
9. Campbell Bruce M. Sustainable intensification: What is its role in climate smart agriculture? / Bruce M. Campbell, Philip 
Thornton,  Robert  Zougmore,  Piet  van  Asten,  Leslie  Lipper//  Current  Opinion  in  Environmental  Sustainability  Volume  
8, October 2014.– Р.39–43. 
10.  The  Regional  Environmental  Center  for  Central  and  Eastern  Europe  [Електрон.  ресурс].  –  Режим  доступу: 
http://www.rec.org/search.php. 
11.  Bundesministerium  für  Ernährung  und  Landwirtschaft  [Електрон.  ресурс].  –  Режим  доступу:  //www.bmel.de/DE/ 
Startseite/startseite−node.html. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_sokolska_ua.pdf (10)277.38 КБ