You are here

Tourism orientation as a business paradigm for the development of united territorial communities

The subject of the research is tourist orientation as a component of the business paradigm of development of territorial communities of Ukraine
The purpose of the study is to substantiate the theoretical foundations and criteria for the formation of a new business paradigm of tourism orientation of rural communities.
General scientific and special research methods are used. Scientific method - for systematization of existing theoretical approaches to the researched problem; analysis and synthesis (for detailing the object and subject of research and their generalization); abstract-logical (in the formation of generalizations, conclusions and proposals; the method of systematic approach - in considering tourist orientation as a system consisting of a number of interconnected elements, and, interacting, affects the communication and social efficiency of rural communities; the method of scientific abstraction - when allocating stable, typical connections in tourism orientation, which allowed to form criteria for assessing the tourist orientation of communities.
Tourist orientation as a direction of formation of business paradigm of development of united communities is investigated. It is established that the strengthening of the tourism-oriented component will contribute to the creation of an innovative tourism product and attract new consumers.
The main approaches to customer orientation are studied, the connection between the defined definition and tourist orientation is established. The own definition of tourist orientation of communities is offered. The stages of formation of a positive tourist-oriented environment are outlined. The principles of tourist orientation are described, cognitive marketing is defined as the basis for the formation of consumer loyalty.
The criteria of tourist orientation are given and the indicators that characterize it are determined.
The results of the study can be used to develop an effective strategy for rural development, taking into account and evaluating the criteria identified by the study at the stage of forming a business paradigm of tourism orientation of the community will increase investment in infrastructure, dissemination of information technology, restoration, reconstruction, objects of historical and cultural heritage, the formation of information, cognitive and tourist competencies of community residents.
Key words: united communities, tourism orientation, tourism development, business paradigm, tourist impressions, cognitive marketing.
1. Melnyk, V., Dobizha, N. and Pohrishchuk, O. (2019). Ekonomichnyi rozvytok silskykh terytorii u kontseptsii formuvannia konkurentospromozhnosti rehioniv [Economic development of rural areas in the concept of forming the competitiveness of regions]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu. No 1, pp.70–80.
2. Hertseh, V.A. and Hazuda, L.M. (2018). Kontseptualni osnovy rozvytku silskykh terytorii [Conceptual bases of rural development]. Ekonomika i suspilstvo. No 15, pp. 513–518.
3. Sava, A., Dovhan, O. (2019). Kontseptualni pidkhody do formuvannia modeli zbalansovanoho rozvytku silskykh terytorii [Conceptual approaches to the formation of a model of balanced development of rural areas]. Ekonomichnyi dyskurs. No 2, pp. 40–53. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-2-4.
4. Vesperis, S.Z., Reshetnyak, YA.V. (2018). Detsentralizatsiya: problemy novosformovanykh ob’yednanykh terytorialʹnykh hromad [Decentralization: problems of newly formed united territorial communities]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. Issue. 19. Vol. 1, pp. 46–50.
5. Kovalevskyi, V.O. Kliientooriientovanyi pidkhid yak instrument partnerskoi vzaiemodii pidpryiemstva i kliienta [Customer-oriented approach as a tool of partnership between the enterprise and the client]. Available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/434.pdf (0) (accessed 5.09.2020).
6. Khalina, V.Yu. and Vasylieva, T.S. (2018). Kliientoorintovanist yak nova paradyhma vedennia biznesu [Customer orientation as a new paradigm of doing business]. Ekonomika ta derzhava. No 9, pp. 75–78.
7. Riabokon, N.P. (2015). Do pytannia formuvannia kliientooriientovanosti yak kliuchovoi kompetentsii kompanii [On the issue of customer orientation as a key competence of the company]. Efektyvna ekonomika. No 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4522 (Accessed 22.09.2020).
8. Zakharenko, D.S. (2017). Kliientooriientovanist pidpryiemstva: sutnisni kharakterystyky [Customer orientation of the enterprise: essential characteristics]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes. No 4 (22), pp. 187–194.
9. Kovalevskyi, V. O. and Yushkevych, O. O. (2019). Kliientooriientovanist orhanizatsii yak sotsialno-ekonomichna katehoriia [Customer orientation of the organization as a socio-economic category]. Biznes Inform.  No 6, pp. 246–251. Available at: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-6-246-251.
10. Yapomich, S.A., Beketova, O.A. and Petpychenko P.A. (2017). Intepnet-mapketynh u sfepi posluh [Internet marketing in the field of services]. Naukovyi visnyk MNU imeni V.O. Sukhomlynskoho. Ekonomichni nauky. Issue 1 (8), pp. 62–66.
11. Kovalchuk, S.V., Lazebnyk, M.R. and Stakhov, Yu. (2018). Kompleks marketynhovykh komunikatsii pidpryiemstva v protsesi kliientooriientovanoho marketynhu [Complex of marketing communications of the enterprise in the process of customer-oriented marketing]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. No 6. Vol. 1, pp. 282–286. DOI: 10.31891/2307-5740-2018-264-6(1)-282-286.
12. Chaikovska, M.P. Informatsiina skladova tekhnolohii marketynhovoi diialnosti z urakhuvanniam novoi paradyhmy biznesu [The information component of the technology of marketing activities taking into account the new business paradigm]. Available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/34217/1/28_174-184.pdf  (Accessed 12.09.2020).
13. Hryhorak, M.Yu. (2016). Analiz biznes-modelei ta stratehii inovatsiinoho rozvytku postachalnykiv lohystychnykh posluh [Analysis of business models and strategies for innovative development of logistics service providers]. Tekhnolohycheskyi audyt y rezervы proyzvodstva. No 2/5(28), pp.29–38. DOI: 10.15587/2312-8372.2016.65948.
14. Smerichevskyi, S.F. and Klimova O.I. (2017). Business Model Canvas yak universalna kontseptsiia upravlinnia biznesom kompanii [Business Model Canvas as a universal business management concept of the company]. Investytsii: praktyka ta dosvid. No 9, pp. 11–14.
15. Shtal, T.V. and Kozub, V.O. (2017). Rol hlobalnoho marketynhu v orhanizatsii mizhnarodnoho biznesu [The role of global marketing in the organization of international business]. Marketynhovi innovatsii v osviti, turyzmi, hotelno-restorannii, kharchovii industrii ta torhivli: Mizhn. nauk.-prakt. internetkonf. Kharkiv: KhDUHT , pp. 102–104.
16. Vovchanska, O.M. and Ivanova, L.O. Kliientooriientovanist u restorannomu biznesi: teoretychni pidkhody i suchasni praktyka [Customer orientation in the restaurant business: theoretical approaches and modern practice]. Іntеrnаtіоnаl Scіеntіfіc Jоurnаl “Іntеrnаukа”. Available at:   http://www.іntеr-nаukа.cоm/. (Аccessed: 25.09.2020).
17. Mykhailichenko, H. Podorozhi za vrazhenniam, abo perspektyvy zbutu Emotional-experience turiv [Travel by impression, or sales prospects Emotional-experience tours]. Aktualni pytannia turyzmolohii ta turystychnoi praktyky: zb. mat. nauk.-prakt. konf. Kyiv. 18 kvitnja 2019, pp. 42–43.
18. Ustian, O.Yu. (2015). Vykorystannia rozrobok kohnityvnoi psykholohii v marketynhovii teorii [The use of cognitive psychology in marketing theory].  Available at:  http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/852/1/sec4-e-2015-1-12.pdf (0). (Accessed 22.09.2020).
19. Pecheniuk, A.P. (2019). Metodychni aspekty upravlinnya vrazhennyamy u silʹsʹkomu turyzmi [Methodological aspects of impression management in rural tourism]: Vcheni zapysky TNU im. Vernadsʹkoho. Vol. 30(69). No 5, pp. 25–30. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/69-5-33.
20. Pecheniuk, A.P. (2020). Otsinka nematerialnykh turystychnykh resursiv silskykh hromad [Assessment of intangible tourist resources of rural communities]. Infrastruktura rynku. Issue 39, pp. 91–96. Available at:  https://doi.org/10.32843/infrastruct39-15.
21. Chuzhykov, A.V. and Leshchenko, K.A. (2020). Komunikatsiina pidtrymka hlobalnoi ekolohizatsii spozhyvannia [Communication support of global greening of consumption]. Ekonomika ta derzhava. No 7, pp. 99–104. DOI: 10.32702/23066806.2020.7.99.
AttachmentSize
PDF icon pecheniuk_a.pdf (27)723.11 KB